901

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ข้อมูลสถานศึกษา9810.88%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด9510.54%
นร.จำแนกตามความพิการ879.66%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา808.88%
คณะกรรมการ576.33%
สถิติ/บริการ505.55%
ผลสอบ O-Net495.44%
นร.จำแนกตามสัญชาติ485.33%
นร.จำแนกตามอายุ434.77%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง374.11%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
โครงการในโรงเรียน374.11%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส343.77%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ303.33%
รายงานบริหารงบประมาณ262.89%
แนวโน้ม จำนวน นร.232.55%
บุคลากรเกษียณอายุ222.44%
นร.จำแนกตามศาสนา212.33%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน182.00%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน161.78%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง141.55%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน91.00%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.70.78%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน